0 items in the shopping cart

1 / 15

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 4

156.00

แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียนได้แก่ปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยาแบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
•บทเรียนหลัก ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น
•ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ  เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ
•มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
•ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ
•ลองทำแบบฝึกหัดดู เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันการเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้น
ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย

วันที่วางขาย

16 ก.พ. 2560

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์

จำนวนหน้า

64 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

370

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง