0 items in the shopping cart

1 / 15

แสงธรรมส่องใจ 2 ธรรม ของคนดี

40.00

แสงธรรมส่องใจ 2 ธรรม ของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี
เรื่องราวพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้
เรียบเรียงไว้ในหมวดของธรรม ของคนดี ผู้มีปัญญา...ย่อมกระทำแต่กรรมดี
เป็นบทความสั้นที่อ่านให้แง่คิด คติสอนใจ และยังเป็นธรรมะที่สามารถอ่าน
แล้วเข้าใจถึงคนดีมีศีล ธรรม และมีสติระลึกไม่ให้ตกไปสู่หนทางแห่งความ
ประมาท

วันที่วางขาย

7 มิ.ย. 2556

สำนักพิมพ์

ธรรมสภา

จำนวนหน้า

102 หน้า

จำนวนที่เปิดอ่าน

1926

แชร์หนังสือ

รูปแบบ

E-BOOK

หนังสือที่เกี่ยวข้อง